hírdetés
nav-fekvő
Főoldal/Online hírfolyam/Rendkívüli testületi ülés, beszámoló - 2017. július 11.
Online hírfolyam
Rendkívüli testületi ülés, beszámoló - 2017. július 11.
2017. júl. 14. / 13:09

 Megvásárolja az önkormányzat a tervezett új piachoz szükséges Simor utcai ingatlanokat, a Suzuki és a Kirchoff is bővítené esztergomi telephelyét, módosult a Szent István strand házirendje, az árvízvédelmi gát tervezése során az önkormányzat szeretné elérni a Kis-Duna teljes kotrását és átemelő zsilip kialakításával állandó vízszint kialakítását – többek között erről döntött Esztergom város önkormányzatának képviselő-testülete a július 11-i testületi ülésen.

Az ülésen dr. Alberti Péter, Stámusz Andrea és dr. Szerencsés Gergely István nem tudott részt venni. A megjelent képviselők több módosítással fogadták el a napirendet, végül a sürgősségi javaslatokkal együtt 21 pontot tárgyaltak. Az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok közül egy munkásszálló kialakításával kapcsolatos pontot, egy, a StrigoniumZrt-t érintő döntést, valamint a Tesco melletti, korábban buszpályaudvarnak szánt terület hasznosításával kapcsolatos napirendi pontot nem tárgyalták a képviselők. Utóbbi helyszínen egy McDonald’s-ot szeretett volna kialakítani a beruházó.

 

Tovább bővülhet a Suzuki és a Kirchoff

 

A testület elfogadta a Magyar Suzuki Zrt. és a Kirchoff Hungária Zrt. által készített telepítési tanulmányterveket: mindkét vállalat fejleszteni kívánja az esztergomi gyárat, ehhez azonban szükséges településrendezési szerződést kötni az önkormányzattal, amelynek alapján utóbbi arra vállal kötelezettséget, hogy a szükséges településrendezési eljárást a megállapított határidőn belül megindítja és azt az előírásoknak megfelelően lefolytatja.

 

Változások az Aprófalva Bölcsődében

 

A képviselők módosították az intézmény alapító okiratát, két új kormányzati funkció került bele az szabályzatba, a gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében, valamint a munkahelyi étkeztetés bölcsődében. A fenti kormányzati funkciók felvétele a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatalapú állami támogatás igényléséhez, illetőleg a támogatás elszámolásához szükségesek.

 

Új házirend a Szent István fürdőben

 

Új házirend alapján vehetik igénybe a fürdőzők és a strandot rendszeresen igénybe vevő sportegyesületek az intézményt. A módosított szabályzat a korábbinál részletesebben szabályozza a strandhasználatot, az egyesületek edzéseivel kapcsolatos lehetőségeket és kötelezettségeket. A házirendet valamennyi érintett sportegyesület megkapja, valamint a strand területén is kifüggesztik.

 

Nyugdíjba vonul Dr. Kun Ágota

 

Dr. Kun Ágota 2017. december 31-ig látja el a 10. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatait. A képviselő-testület – megköszönve Dr. Kun Ágota eddigi tevékenységét és munkásságát – elfogadta a praxis felmondását. A körzet praxisára pályázat révén keres új háziorvost a későbbiekben Esztergom Város Önkormányzata.

 

Költségvetési átcsoportosítások, ingatlanokkal kapcsolatos döntések

 

A testület döntött a szükségessé vált költségvetési források átcsoportosításáról, valamint arról, hogy lemond az Esztergom 10576 helyrajzi számú, 2490 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan elővásárlási jogáról. Szintén döntöttek összesen 1451 darab földhasználati lap másolatának megrendeléséről a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergom Járási Hivatalának Földhivatali Osztályától. A földhasználati lapok olyan területeket érintenek, amelyek esetében szükséges az ingatlan-nyilvántartás rendezése, illetve pontosítása. A képviselők emellett módosították az Esztergomi Ingatlankezelő Kft-vel megkötött szerződést, és döntöttek az önkormányzati tulajdonú cég Pór Antal téri irodájának bérleti feltételiről is.

 

A július 11-i testületi döntés alapján rendeződhet az Őrtorony utca 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatban évek óta húzódó eljárás végére, az önkormányzat az értékbecslésnek megfelelő összegért hajlandó megvásárolni az ingatlant, ezzel az Őrtorony utcában összefüggő, önkormányzati ingatlanvagyon jött létre.

 

Megszűnik a Vízmű Kft.

 

A képviselők döntése értelmében felszámolják a hosszú ideje funkcióját elvesztő, tevékenységet nem végző Vízmű Kft-t. A cég még 2005. februárjában alakult 100 millió forint jegyzett tőkével, fő tevékenységi köre víztermelés, - kezelés, - ellátás volt. Felmerült, hogy a funkcióját vesztett céget átalakítanák, projektfeladatokat, rendezvényszervezést láthatna el, ezt azonban a képviselők többsége nem támogatta, helyette a cég végelszámolása mellett döntöttek.

 

Nem lesz SZETT a Széchenyi téren

 

A testület nem fogadta el Romanek Etelka polgármester előterjesztését, ami alapján a Szövetség az életen át tartó tanulásért” (SZETT) elnevezésű civil szervezeti szövetség Széchenyi tér 20. szám alatti ingatlant bérelte volna ki havi nettó 61.200 forintért. Képviselői módosító javaslat szerint a jó állapotú ingatlan ennél jelentőseb magasabb bérleti díj ellenében is hasznosítható, így indokolt, hogy a Széchenyi tér 20. szám helyett más önkormányzati ingatlant keressenek a SZETT számára.

 

Mivel a szervezet egy pályázati kötelezettség miatt legkésőbb augusztus elsejétől kezdte volna meg működését, így azonban kérdéses, hogy az esztergomi helyszín egyáltalán megvalósul-e? A SZETT célja a szakmai dialógus és együttműködés létrehozása országhatárokon belüli és azokon kívüli oktatási, foglalkoztatási szervezetekkel, valamint szociális partnerekkel, annak elősegítése érdekében, hogy az alapkészségek és kompetenciák, az életen át tartó tanulás lehetőségei mindenki számára elérhetőek legyenek.

 

További cél a foglalkoztathatóság javítása és az aktív állampolgárság, valamint a társadalmi befogadás erősítése az egész életen át tartó tanulás gyakorlati eszközeivel a tagszervezetek és partnerszervezetek (gesztorok) helyi célcsoportjaiban, vonzás körzeteiben. Sürgősséggel napirenden

 

A rendkívüli testületi ülésen az előre meghirdetett pontokon túl további hat sürgősségi javaslatot is tárgyaltak a képviselők.

 

Pályázattal kapcsolatos döntés

 

Elsőként egy korábbi testületi döntés alapján benyújtott, Inkubátorházak fejlesztésére vonatkozó TOP-os pályázathoz kapcsolódóan döntöttek arról, hogy elfogadják az Esztergom Városi Gazdakör Egyesülettel kötendő ajándékozási szerződést és használati megállapodást. A pályázat megvalósítási helyszíneként a Gazdakör székháza lett megnevezve, az Esztergom Városi Gazdakör Egyesület közgyűlési határozatával döntött arról, hogy az ingatlan 51%-át ingyenesen tulajdonba adja Esztergom Város Önkormányzatának. Így eleget lehet tenni a pályázati felhívásnak, miszerint a fejlesztéssel érintett helyrajzi számú területnek a támogatást igénylő többségi tulajdonában kell lennie.

 

Önkormányzati tulajdonban az új piac helye

 

Sikerült megállapodni a Simor János utca 26. és 28. számú ingatlanok tulajdonosaival, amely területen – és több más, határos területen - a testület korábbi döntése értelmében az új esztergomi piac épülhet. A piac – nagypiac kivételével – a fenti ingatlanok területén működne, megvalósításának fedezetéhez pályázati forrást szeretne igénybe venni az önkormányzat. A piac tervezése zajlik, a mostani döntéssel pedig a szükséges ingatlanok újabb része áll rendelkezésre. Az önkormányzat egy igazságügyi szakértőt kért fel arra, hogy igazságügyi magánszakvélemény keretében készítse el az ingatlanokra vonatkozó értékbecsléseket. Ez alapján a Simor 26. jelenlegi forgalmi értéke per- és tehermentesen 66.000.000 forint, a Simor 28. forgalmi értéke pedig 32.400.000 forint.

 

A megállapított értékbecslési összeget mind az önkormányzat, mind az ingatlantulajdonosok elfogadták. Mivel korábban két másik értékbecslés is készült a Simor 26. számú ingatlanra jelentősen eltérő összegekkel ezért Romanek Etelka polgármester javasolta a testületnek a megállapodás helyett kisajátítási eljárás megindítást, amely során a felektől független hatóság állapítaná meg a vételárat.

 

A testület végül elvetette e javaslatot és az ingatlanok fentiekben ismertetett vételáron történő megvételről döntött. A testület mindemellett döntött megállapodás megkötéséről a Tatabányai Tankerületi Központtal közös használatú (köznevelési és önkormányzati feladatot ellátó) ingatlanok üzemeltetési költségeinek megosztásával kapcsolatban.

 

Szintén sürgősségi napirendként tárgyalták és járultak hozzá a Zöld-út Kft. kérelméhez, hogy az Esztergom, 15934 hrsz.-ú területéről elszállítandó, újra hasznosítható, nem hulladék anyagot az Esztergom, 18201/8 hrsz.-ú, ipari park területén található, önkormányzati területen tárolja a végleges telephely kialakításig azzal a feltétellel, hogy a tároló területeket biztonságos módon bekeríti és felügyeli.

 

Szeptemberig készül el az árvízvédelmi gát végleges terve

 

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elviekben támogatja az árvízvédelmi nyomvonal kismértékű korrekcióját az alábbiak szerint: a Kossuth-híd elbontása és annak helyén egy új zsilipkapu kialakítása helyett egy, a Kossuth-hídtól a szigetcsúcs felé történő eltolással egy új árvízkapu kialakítása, mely egyben hajóátemelő zsilipkapu lehetne, biztosítva a Kis-Duna állandó vízszintjét. Utóbbi lehetővé tenné a Kis-Duna jobb kihasználását, akár rendezvények számára.

 

Az önkormányzat álláspontja szerint bármilyen megoldás születik, a Kis-Duna ág kotrása teljes hosszában mindenképpen szükséges az árvízvédelmi gát megépítésével párhuzamosan. A testület emellett megerősítette korábbi állásfoglalását az árvízvédelmi gát nyomvonalával és műszaki megoldásaival kapcsolatban. E szerint a Mária Valéria híd és a Palkovics pad közötti szakaszon a meglévő terepszinttől változó magasságú, de maximum 1,00 m magasságú földmű, azon 0,60 m magasságú parapetfal és azon 2,20 m magas mobilfal biztosítaná Esztergom árvízvédelmét.

 

A napirendi ponttal kapcsolatban elhangzott: az önkormányzat által kért módosítások jelentős anyagi plusz költségekkel járnának, az állami beruházás keretén belül megvalósuló gátépítésre azonban egyelőre nincs plusz forrás, így további egyeztetések és jelentős kompromisszumok szükségesek az önkormányzat és a tervező EDUVIZIG között. Az idő egyre inkább sürget: a végleges tervet 2017. szeptemberéig kell elkészíteni az EDUVIZIG Kft-nek.

 

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal