2021. szeptember 17. péntek - Zsófia
Archívum
2011 máj. 25.
Nyílt levél Tétényi Éva Esztergom Polgármesteréhez - önkormányzati cégek sajtóközleménye

Esztergom Város önkormányzati cégeink nevében nyílt levélben kérjük Esztergom Város polgármesterét, Tétényi Évát, hogy a cégek érdekében hívja össze a képviselő-testületi ülést! A cégek éves beszámolójának (közismerten mérlegének) elfogadása, az ügyvezetők kinevezése, és felügyelőbizottságok tagjainak kinevezése a tulajdonos önkormányzat kötelessége, ezek nélkül ellehetetlenül a cégek helyzete.

Ehhez feltétlenül szükséges a Képviselő-testület összehívása, annak döntése. Esztergom Város Önkormányzatának cégeinek esetében is a mérleg benyújtásának határideje 2011. május 31., melyhez szükséges könyvvizsgálói jelentések 2011. májusában érkeztek meg a cégekhez, így azokat korábban nem tárgyalhatta volna meg a testület, elfogadásuk most vált aktuálissá. A 2000. évi C. törvény a számvitelről 153. § (1) szerint: A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.

 

A 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról előírja, hogy többek között a a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; (141. a), j), k),l) pontok) az esztergomi önkormányzati cégek esetében a taggyűlés, ez esetben a képviselő-testület feladata A Gt. 26§ (2) bekezdése értelmében a vezető tisztségviselőként felelősek vagyunk a cégek szabályszerű működéséért, az előírt határidők betartásáért, de a jelentések késedelméből vagy mulasztásokból származó károkért is mi felelünk, így tehetetlenül állunk azzal a problémával szemben, hogy Polgármester Asszony nem hívja össze a Képviselő-testületet, amely kötelessége és kizárólagos joga meghozni az égető sürgősségű döntéseket.

 

Gt. 26. § (2) A vezető tisztségviselők korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak, ideértve azt is, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala nem a számviteli törvény előírásának megfelelően történt. 35.§ (3) Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A társaságok az előírt határidőre benyújtották a törvényi előírásban rögzítetteket, azonban a tulajdonos kötelessége, hogy a felügyelőbizottság tagjait kijelölje testületi döntés alapján, majd az FB határozata után a testület döntést hozzon a társaságok 2010. évi beszámolójáról. Fontos megemlíteni, hogy ráadásul néhány cég ügyvezetőjének megbízatása is lejár 2011. május 31-én.

 

Amennyiben a Polgármester Asszony nem hív össze testületi ülést a határidők lejártáig, véleményünk szerint a személyi felelősség a Polgármester Asszonyt fogja terhelni. Ha a többszöri felhívások ellenére sem születik megoldás, a tulajdonos testület összehívását cégvezetőként nem tudjuk befolyásolni, a Polgármester Asszony felelősségének látjuk azt is, ha NAV fenti okok miatt a társaságokra nézve hátrányos döntést hoz, illetve bírságot szab ki. Az esztergomi cégek esetében a Képviselő-testületnek, mint taggyűlésnek határoznia kellene az Esztergomi Vízmű Kft., az Esztergomi Fürdő (SPA) Szolgáltató Zrt., a Strigonium Zrt., az Egom-Garázs Kft., a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom NKft. és az Esztergomi Egyetemfejlesztő és Tankönyvkiadó NKft. mérlegének ügyében, melyeket napokon belül le kell adni.

 

Többszemélyes cégek esetén, mint a Regia Civitas Kft., az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség NKft., az Eszköz Kft. jóval nagyobb a baj, hisz a Képviselő-testületi döntést követően még taggyűlést is össze kellene hívni a döntés meghozatalához, és nincs már meg a törvényben előírt 15 nap május 31-éig. Gt. 2006. évi IV. törvény 144. § (1) A taggyűlést - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a társaság székhelyére vagy telephelyére kell összehívni, ettől eltérni csak a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott előzetes hozzájárulásával lehet. (2) A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - legalább tizenöt napnak kell lennie. Ezúton szeretnénk felhívni Polgármester Asszony figyelmét, hogy nem mentség, miszerint 2011. január 13-án és 20-án is napirenden szerepelt a gazdasági társaságok

 

2010. évi beszámolója, hisz az üzleti év fordulója 2010. december 31., 13 illetve 20 nap nem elegendő a mérlegek elkészítésre, és a felügyelőbizottságok elé tárására. A tisztségviselők megválasztása hiába szerepelt január 13-án és március 3-án is napirendi pontként, a megbízatások 2011. május 31-én járnak le. Kérjük a Polgármester Asszonyt, vagy hívja össze a képviselő-testületi ülést napokon belül és vezesse is le, vagy az elmaradásokból fakadó károkért vállaljon felelősséget.


Arany Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.

Balogh Zoltán vezérigazgató, esztergomi Fürdő (SPA) Zrt

Ferencsik István ügyvezető, Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Nkft.

Lukács Szabolcs Esztergomi Egyetemfejlesztési és Tankönyvkiadó Nkft

Maronka Csilla, ügyvezető, Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom NKft.

Nagy Attila ügyvezető, Eszköz Kft.

Priváczky-Juhász Zsolt ügyvezető, Esztergomi Vízmű Kft.

Legnépszerűbb videók
Kereső
A médiaszolgáltatási tevékenységét/műszaki fejlesztését a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja